assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0181010189โรงเรียนบ้านเกาะไทรกระบี่
1081010002บ้านเขาตั้งกระบี่
1081010003ทุ่งพะยอมกระบี่
1081010004โรงเรียนบ้านนานอกกระบี่
1081010005โรงเรียนบ้านน้ำจานกระบี่
1081010007โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกระบี่
1081010008โรงเรียนบ้านหว่างคลองกระบี่
10810100095โรงเรียนบ้านบางเตียวกระบี่
1081010011โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากระบี่
1081010015โรงเรียนบ้านหนองทะเลกระบี่
1081010016โรงเรียนบ้านบางขนุน จังหวัดกระบี่กระบี่
1081010021โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่123กระบี่
1081010022โรงเรียนบ้านเกาะกลางกระบี่
1081010023โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีกระบี่
1081010024โรงเรียนบ้านคลองกำกระบี่
1081010025โรงเรียนบ้านคลองประสงค์กระบี่
1081010026โรงเรียนบ้านแหลมตงกระบี่
1081010030โรงเรียนบ้านคลองใหญ่กระบี่
1081010031โรงเรียนบ้านคลองม่วงกระบี่
1081010032ชุมชนบ้านทุ่งกระบี่
1081010034โรงเรียนบ้านคลองแห้งกระบี่
1081010036บ้านหนองกกกระบี่
1081010038โรงเรียนบ้านไหนหนังกระบี่
1081010039โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160กระบี่
1081010040โรงเรียนบ้านกอตงกระบี่
1081010041บ้านควนม่วงกระบี่
1081010042บ้านเหนือกระบี่
1081010045บ้านห้วยน้ำขาวกระบี่
1081010046โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกระบี่
1081010047บ้านท่าประดู่กระบี่
1081010048โรงเรียนบ้านควนใต้กระบี่
1081010050โรงเรียนบ้านทุ่งคากระบี่
1081010051โรงเรียนบ้านห้วยลึกกระบี่
1081010053โรงเรียนบ้านพรุพีกระบี่
1081010054โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงกระบี่
1081010056โรงเรียนบ้านทุ่งครกกระบี่
1081010057บ้านคลองไครกระบี่
1081010061โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกระบี่
1081010062โรงเรียนบ้านดินนากระบี่
1081010068โรงเรียนบ้านลิกีกระบี่
1081010069โรงเรียนบ้านพรุดินนากระบี่
1081010070โรงเรียนบ้านทับไทรกระบี่
1081010072โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยกระบี่
1081010073โรงเรียนบ้านนางรองกระบี่
1081010074โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือกระบี่
1081010076บ้านคลองชะมวงกระบี่
1081010077โรงเรียน​บ้าน​บาง​คราม​กระบี่
1081010079โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกกระบี่
1081010081บ้านถ้ำเสือกระบี่
1081010082โรงเรียนบ้านหลังโสดกระบี่
1081010083โรงเรียนวัดสถิตโพธารามกระบี่
1081010084โรงเรียนบ้านแหลมสักกระบี่
1081010087ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกระบี่
1081010089โรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกระบี่
1081010090ไทยรัฐวิทยา 53กระบี่
1081010096โรงเรียนบ้านทุ่งสูงกระบี่
1081010101คลองพนกระบี่
1081010102บ้านบากันกระบี่
1081010104โรงเรียนบ้านเขางามกระบี่
1081010105บ้านศาลาพระม่วงกระบี่
1081010107โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำกระบี่
1081010108โรงเรียนบ้านเขาแก้วกระบี่
1081010109โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)กระบี่
1081010112โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3กระบี่
1081010114โรงเรียนบ้านเขาพนมกระบี่
1081010125โรงเรียนบ้านน้ำร้อนกระบี่
1081010126วัดภูมิบรรพตกระบี่
1081010129โรงเรียนบ้านเขาล่อมกระบี่
1081010132โรงเรียนบ้านห้วยสารกระบี่
1081010133โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กระบี่
1081010134โรงเรียนบ้านโคกคากระบี่
1081010135บ้านมะม่วงเอนกระบี่
1081010138โรงเรียนบ้านห้วยสาร สาขาบ้านช่องฉันทนากระบี่
1081010139โรงเรียนบ้านร่าหมาดกระบี่
1081010142โรงเรียนบ้านลิกีกระบี่
1081010144โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกระบี่
1081010145โรงเรียนบ้านคลองยางกระบี่
1081010146โรงเรียนบ้านคลองแรด กระบี่
1081010150โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลีกระบี่
1081010151โรงเรียนบ้านคลองนินกระบี่
1081010152บ้านทุ่งหยีเพ็งกระบี่
1081010154บ้านสังกาอู้กระบี่
1081010156บ้านโละใหญ่กระบี่
1081010157โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์กระบี่
1081010158โรงเรียนบ้านคลองโตนดกระบี่
1081010159โรงเรียนบ้านหลังสอดกระบี่
1081010160โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกระบี่
1081010162ชุมชนวัดหาดถั่วกระบี่
1081010164โรงเรียนบ้านบางเหียนกระบี่
1081010165โรงเรียนบ้านปากหยากระบี่
1081010166โรงเรียนบ้านคลองพระยากระบี่
1081010171โรงเรียนบ้านนาเทากระบี่
1081010172โรงเรียนวัดช่องแบกกระบี่
1081010173โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกระบี่
1081010174โรงเรียนวัดบางเหลียวกระบี่
1081010175โรงเรียนวิทยาประชาคมกระบี่
1081010176โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกระบี่
1081010177โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศกระบี่
1081010180โรงเรียนบ้านโคกยอกระบี่
1081010186โรงเรียนบ้านเกาะไทรกระบี่
1081010187โรงเรียนบ้านย่านอุดมกระบี่
1081010188โรงเรียนบ้านสะพานพนกระบี่
1081010191บ้านหนองจูดกระบี่
1081010195โรงเรียนบ้านเกาะจำกระบี่
1081010198โรงเรียนบ้านคลองเตาะกระบี่
1081010200โรงเรียนบ้านติงไหรกระบี่
1081010201บ้านแหลมกรวดกระบี่
1081010202โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์กระบี่
1081010203โรงเรียนบ้านควนนกหว้ากระบี่
1081010204วัดโคกยางกระบี่
1081010205บ้านทุ่งสาครกระบี่
1081010207โรงเรียนบ้านควนกระบี่
1081010208โรงเรียนบ้านควนต่อกระบี่
1081010211บ้านคลองหมากกระบี่
1081010213โรงเรียนบ้านนาวงกระบี่
1081010214โรงเรียนบ้านคลองยวนกระบี่
1081010215โรงเรียนบ้านคลองยวนกระบี่
1081010217โรงเรียนบ้านหาดยาวกระบี่
1081010218โรงเรียนบ้านปากหรากระบี่
1081010220โรงเรียนบ้านเกาะไทรกระบี่
1081010221โรงเรียนบ้านทุ่งประสานกระบี่
1081010222โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกระบี่
1081010223โรงเรียนบ้านนาออกกระบี่
1081010224โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กระบี่
1081010225บ้านไร่ใหญ่กระบี่
1081010226บ้านไสโป๊ะกระบี่
1081010227โรงเรียนบ้านท่านุ่นกระบี่
1081010230โรงเรียนบ้านบกห้องกระบี่
10810110085โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำกระบี่
1081011096โรงเรียนบ้านเกาะปูกระบี่
1181100018โรงเรียนโชคชัยกระบี่กระบี่
1281010001สำนักงาน กศน.อำเภอมเืองกระบี่กระบี่
1281040000กศน.อำเภอคลองท่อมกระบี่
1380100131วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปินกระบี่
1381016501วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่กระบี่
81010075โรงเรียนบ้านคลองหินกระบี่
81010203โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็กกระบี่
81100054อนุบาลศรัทธาชนกระบี่