assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0โรงเรียนวัดชนาธิการามพังงา
01082330094โรงเรียนบ้านแหลมหินพังงา
040971.146โรงเรียนบ้านใหญ่พังงา
1018330187โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาพังงา
1018338187โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาพังงา
1082010001โรงเรียนเกาะปันหยีพังงา
1082010007บ้านบางกันพังงา
1082010073วัดตรัยรัตนากรพังงา
1082010102โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ พังงา
1082010160บ้านบ่อดานพังงา
1082012014โรงเรียนเยาววิทย์พังงา
1082189028ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาพังงา
1082330005โรงรียนวัดปัจจันตคามพังงา
1082330019โรงเรียนบ้านกลางพังงา
1082330023โรงเรียนบ้านปากพู่ฯพังงา
1082330024วัดนารายณิการามพังงา
1082330029โรงเรียนบ้านกะปงพังงา
1082330031โรงเรียนกะปงพังงา
1082330033โรงเรียนบ้านบางแก้วพังงา
1082330039บ้านท่าเขาพังงา
1082330040ร.ร.บ้านช่องหลาดพังงา
1082330046โรงเรียนบ้านพรุในพังงา
1082330056โรงเรียนบ้านบางวันพังงา
1082330057โรงเรียนบ้านตำหนังพังงา
1082330061โรงเรียนบ้านทุ่งละอองพังงา
1082330066โรงเรียนบ้านบางหว้าพังงา
1082330069บ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)พังงา
1082330070วัดสุวรรณคูหาพังงา
1082330074โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรพังงา
1082330075โรงเรียนบ้านเขาเปาะพังงา
1082330083โรงเรียนบ้านเกาะกลางพังงา
1082330087โรงเรียนบ้านหินร่มพังงา
1082330088โรงเรียนบ้านติเตะพังงา
1082330093โรงเรียนบ้านทองหลางพังงา
1082330097บ้านบางจันพังงา
1082330098โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตฯพังงา
1082330106บ้านน้ำเค็มพังงา
1082330108วัดคมนียเขตพังงา
1082330109โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124พังงา
1082330113บ้านบางนายสีพังงา
1082330115โรงเรียนบ้านโคกยางพังงา
1082330116โรงเรียนบ้านบางใหญ่พังงา
1082330117โรงเรียนบ้านบางด้งพังงา
1082330118โรงเรียนบ้านบางกรักพังงา
1082330124โรงเรียนบ้านท่าสนุกพังงา
1082330125วัดนิโครธคุณากรพังงา
1082330128โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)พังงา
1082330130โรงเรียนวัดนิโครธารามพังงา
1082330131โรงเรียนอนุบาลทับปุดพังงา
1082330132โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงามพังงา
1082330140โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์พังงา
1082330145โรงเรียนบ้านบางทองพังงา
1082330148บ้านบางคลีพังงา
1082330153โรงเรียนวัดประชาธิการามพังงา
1082330154โรงเรียนบ้านพอแดงพังงา
1082330155วัดเหมืองประชารามพังงา
1082330156โรงเรียนวัดปัตติการามพังงา
1082330160โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์)พังงา
1082330162โรงเรียนพระราชทานทับละมุพังงา
1082330164โรงเรียนบ้านฝ่ายท่าFพังงา
1082330167โรงเรียนบ้านเกาะนกพังงา
1082330168โรงเรียนบ้านควนแรดพังงา
1082330175โรงเรียนสตรีพังงาพังงา
1082330176โรงเรียนเกาะยาววิทยาพังงา
1082330177โรงเรียนกะปงพิทยาคมพังงา
1082330182โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตพังงา
1082330184ทับปุดวิทยาพังงา
1082330845โรงเรียนบ้านท่าเรือพังงา
10823330174โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนพังงา
1282010001ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงาพังงา
1282020001กศน.อำเภอเกาะยาวพังงา
1282030000กศน.อำเภอกะปงพังงา
1820330105โรงเรียนบ้านบางมรวนพังงา