assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1083400058ภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ต
1083400060โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภูเก็ต
1083400061โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต
1083400065โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลภูเก็ต
1383016101วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตภูเก็ต
1383016501วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตภูเก็ต
830200ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต