assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0ศพด.ทต.ท่าขนอนสุราษฎร์ธานี
1084010030โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสสุราษฎร์ธานี
1084010037บ้านไสในสุราษฎร์ธานี
1084010053โรงเรียนวัดปากคูสุราษฎร์ธานี
1084010062โรงเรียนบ้านบางสำโรงสุราษฎร์ธานี
1084010069โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201สุราษฎร์ธานี
1084020038โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์สุราษฎร์ธานี
1084020039โรงเรียนบ้านคันธุลีสุราษฎร์ธานี
1084020123โรงเรียนบ้านบางหินสุราษฎร์ธานี
1084020172วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี
1084020197โรงเรียนวัดตรีธารารามสุราษฎร์ธานี
1084020198วัดบางพลาสุราษฎร์ธานี
1084020206โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปรางสุราษฎร์ธานี
1084032004โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084032010โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมสุราษฎร์ธานี
10840640256วัดบางครามสุราษฎร์ธานี
108460012โรงเรียนวัดท่าทองสุราษฎร์ธานี
108460402โรงบ้านราษราฎร์ประดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
1084640002โรงเรียนบ้านควนยูงสุราษฎร์ธานี
1084640003โรงเรียนบ้านซอย 2สุราษฎร์ธานี
1084640007โรงเรียนบ้านบางใหญ่สุราษฎร์ธานี
1084640011โรงเรียนบ้านสันติสุขสุราษฎร์ธานี
1084640013วัดนทีคมเขตสุราษฎร์ธานี
1084640014โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตสุราษฎร์ธานี
1084640019โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)สุราษฎร์ธานี
1084640020โรงเรียนวัดสมหวังสุราษฎร์ธานี
1084640021โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสสุราษฎร์ธานี
1084640024โรงเรียนวัดชลธารสุราษฎร์ธานี
1084640026โรงเรียนวัดบางใบไม้สุราษฎร์ธานี
1084640028วัดแหลมทองสุราษฎร์ธานี
1084640034โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)สุราษฎร์ธานี
1084640038วัดกาญจนารามสุราษฎร์ธานี
1084640039บ้านกำสนประชาสรรค์สุราษฎร์ธานี
1084640040บ้านกำสนราษฎร์อุทิศสุราษฎร์ธานี
1084640041โรงเรียนบ้านคลองสระสุราษฎร์ธานี
1084640042บ้านคีรีรอบสุราษฎร์ธานี
1084640045โรงเรียนวัดคงคาล้อมสุราษฎร์ธานี
1084640046โรงเรียนวัดวังไทรสุราษฎร์ธานี
1084640050โรงเรียนวัดนิกรประสาทสุราษฎร์ธานี
1084640052โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
1084640055โรงเรียนบ้านไสตอสุราษฎร์ธานี
1084640056บ้านไสในสุราษฎร์ธานี
1084640058วัดพุฒสุราษฎร์ธานี
1084640062โรงเรียนบ้านบางสำโรงสุราษฎร์ธานี
1084640063โรงเรียนบ้านวังหวายสุราษฎร์ธานี
1084640064โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)สุราษฎร์ธานี
1084640066โรงเรียนบ้านท่าเสาเภาสุราษฎร์ธานี
1084640068โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มสุราษฎร์ธานี
1084640069โรงเรียนบ้านกงหนิงสุราษฎร์ธานี
1084640070โรงเรียนบ้านกงหนิงสุราษฎร์ธานี
1084640071โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201สุราษฎร์ธานี
1084640072โรงเรียนบ้านดอนหลวงสุราษฎร์ธานี
1084640073บ้านท่าโพธิ์สุราษฎร์ธานี
1084640074บ้านวังทองสามัคคีสุราษฎร์ธานี
1084640075โรงเรียนบ้านศิลางามสุราษฎร์ธานี
1084640078โรงเรียนวัด​ประสพ​สุราษฎร์ธานี
1084640079โรงเรียนวัดอุทยารามสุราษฎร์ธานี
1084640083โรงเรียนบ้านหัวหมากล่างสุราษฎร์ธานี
1084640085โรงเรียนบ้านห้วยโศกสุราษฎร์ธานี
1084640091โรงเรียนบ้านเกาะเต่าสุราษฎร์ธานี
1084640094โรงเรียนบ้านศรีธนูสุราษฎร์ธานี
1084640098โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502)สุราษฎร์ธานี
1084640099โรงเรียนวัดเเจ้งสุราษฎร์ธานี
1084640100โรงเรียนวัดนาราเจริญสุขสุราษฎร์ธานี
1084640103โรงเรียนบ้านบ่อผุดสุราษฎร์ธานี
1084640108โรงเรียนวัดบุณฑริการามสุราษฎร์ธานี
1084640112โรงเรียนบ้านหน้าค่ายสุราษฎร์ธานี
1084640115โรงเรียนวัดคีรีวงการามสุราษฎร์ธานี
1084640119โรงเรียนวัดสันติวรารามสุราษฎร์ธานี
1084640120คีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
1084640122โรงเรียนบ้านทรายแก้วสุราษฎร์ธานี
1084640123บ้านปากโตนสุราษฎร์ธานี
1084640126โรงเรียนวัดโกศาวาสสุราษฎร์ธานี
1084640127โรงเรียนวัดอินทราวาสสุราษฎร์ธานี
1084640128บ้านโตนยางสุราษฎร์ธานี
1084640131บ้านทำเนียบสุราษฎร์ธานี
1084640132โรงเรียนบ้านบางพระสุราษฎร์ธานี
1084640133โรงเรียนบ้านยางสุราษฎร์ธานี
1084640137 บ้านดอนสุวรรณสุราษฎร์ธานี
1084640143โรงเรียนวัดน้ำหักสุราษฎร์ธานี
1084640144โรงเรียนวัดนิลารามสุราษฎร์ธานี
1084640145บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91สุราษฎร์ธานี
1084640146โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดสุราษฎร์ธานี
1084640148บ้านบางขนุนสุราษฎร์ธานี
1084640150โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณสุราษฎร์ธานี
1084640183โรงเรียนบ้านนาสุราษฎร์ธานี
1084640186โรงเรียนวัดวิโรจนารามสุราษฎร์ธานี
1084640187โรงเรียนวัดสุทธาวาสสุราษฎร์ธานี
1084640191โรงเรียนบ้านห้วยไผ่สุราษฎร์ธานี
1084640193โรงเรียนวัดเดิมเจ้าสุราษฎร์ธานี
1084640197โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)สุราษฎร์ธานี
1084640200โรงเรียนวัดรัตนารามสุราษฎร์ธานี
1084640203โรงเรียนบ้านนาแคสุราษฎร์ธานี
1084640204โรงเรียนบ้านหนองมนสุราษฎร์ธานี
1084640205โรงเรียนบ้านห้วยพุนสุราษฎร์ธานี
1084640207โรงเรียนวัดไตรรัตนากรสุราษฎร์ธานี
1084640208โรงเรียนวัดวิชิตธารารามสุราษฎร์ธานี
1084640216โรงเรียนบ้านปากดอนสักสุราษฎร์ธานี
1084640222โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีสุราษฎร์ธานี
1084640224โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีสุราษฎร์ธานี
1084640226โรงเรียนวัดนอกสุราษฎร์ธานี
1084640227โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9สุราษฎร์ธานี
1084640228โรงเรียนบ้านศรีชัยครามสุราษฎร์ธานี
1084640229โรงเรียนวัดชลครามสุราษฎร์ธานี
1084640230โรงเรียนวัดนทีวัฒนารามสุราษฎร์ธานี
1084640231โรงเรียนวัดนทีวัฒนารามสุราษฎร์ธานี
1084640236โรงเรียนบ้านห้วยเสียดสุราษฎร์ธานี
1084640237โรงเรียนวัดสิงขรสุราษฎร์ธานี
1084640240โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามสุราษฎร์ธานี
1084640243โรงเรียนวัดบ่อมะปริงสุราษฎร์ธานี
1084640249วัดนันทารามสุราษฎร์ธานี
1084640251วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)สุราษฎร์ธานี
1084640257วัดประตูใหญ่สุราษฎร์ธานี
1084640260บ้านปากน้ำท่ากระจายสุราษฎร์ธานี
1084640263โรงเรียนวัดสุมังคลารามสุราษฎร์ธานี
1084640265วัดอัมพาวาสสุราษฎร์ธานี
1084640266โรงเรียนบ้านควนสูงสุราษฎร์ธานี
1084640267โรงเรียนบ้านท่าไทสุราษฎร์ธานี
1084640274โรงเรียนบ้านดอนมะกอกสุราษฎร์ธานี
1084640276บ้านอู่ตะเภาสุราษฎร์ธานี
1084640278บ้านคลองรอกสุราษฎร์ธานี
1084640282โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์สุราษฎร์ธานี
1084640283โรงเรียนบ้านกลางสุราษฎร์ธานี
1084640287โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนสุราษฎร์ธานี
1084640289บ้านหนองเหรียงสุราษฎร์ธานี
1084640333บ้านลูกเดือนสุราษฎร์ธานี
1084640336โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวสุราษฎร์ธานี
1084640338โรงเรียนบ้านพังกาญจน์สุราษฎร์ธานี
1084640340บ้านใหญ่สุราษฎร์ธานี
1084640341วัดถ้ำวรารามสุราษฎร์ธานี
1084640342โรงเรียนวัดสองพี่น้องสุราษฎร์ธานี
1084640349โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่นสุราษฎร์ธานี
1084640350บ้านต้นยวนสุราษฎร์ธานี
1084640352โรงเรียนบ้านเเสนสุขสุราษฎร์ธานี
1084640395โรงเรียนบ้านบนไร่สุราษฎร์ธานี
1084640397บ้านปลายคลองสุราษฎร์ธานี
1084640400โรงเรียนวัดประชาวงศารามสุราษฎร์ธานี
1084640405โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตสุราษฎร์ธานี
1084640406โรงเรียนวัดเกษมบำรุงสุราษฎร์ธานี
1084640407วัดน้ำรอบสุราษฎร์ธานี
1084640409วัดรัษฎารามสุราษฎร์ธานี
1084640412โรงเรียนบ้านนาค้อสุราษฎร์ธานี
1084640416โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์สุราษฎร์ธานี
1084640424โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์สุราษฎร์ธานี
1084640425บ้านยางงามสุราษฎร์ธานี
1084640432โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามสุราษฎร์ธานี
1084640435โรงเรียนวัดห้วยกรวดสุราษฎร์ธานี
1084640439วัดแหลมไผ่สุราษฎร์ธานี
1084640440โรงเรียนบ้านไทรงามสุราษฎร์ธานี
1084640487โรงเรียนตาขุนสุราษฎร์ธานี
1084640488โรงเรียนบ้านช่องไม้งามสุราษฎร์ธานี
1084640500โรงเรียนบ้านวังผักแว่นสุราษฎร์ธานี
1084640501บ้านพัฒนา 2สุราษฎร์ธานี
1084640531บ้านท่านหญิงวิภาสุราษฎร์ธานี
1084640532โรงเรียนบ้านโพธิ์พนาสุราษฎร์ธานี
1084640534โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยสุราษฎร์ธานี
1084640536โรงเรียนสหกรณ์นิคมสุราษฎร์ธานี
1084640538โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
1084640539สุราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี
1084640540โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
1084640541โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒สุราษฎร์ธานี
1084640543โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒สุราษฎร์ธานี
1084640544โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
1084640545สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
1084640546กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
1084640547เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
1084640548โรงเรียนท่าอุแทพิทยาสุราษฎร์ธานี
1084640551โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084640552โรงเรียนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
1084640553โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี
1084640554โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาสุราษฎร์ธานี
1084640555โรงเรียนไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานี
1084640560โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084640561โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบสุราษฎร์ธานี
1084640562โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาสุราษฎร์ธานี
1084640565ท่าฉางวิทยาคารสุราษฎร์ธานี
1084640567โรงเรียนบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
1084640568พรุพีพิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084640569ควนสุบรรณวิทยาสุราษฎร์ธานี
1084640570โรงเรียนท่าชีวิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084640571โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084640572โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084640573โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาสุราษฎร์ธานี
1084640578โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084640579พุนพินพิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084640581โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาสุราษฎร์ธานี
1084640582โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1084640583โรงเรียนชัยบุรีพิทยาสุราษฎร์ธานี
1084640585โรงเรียนมัธยมวิภาวดีสุราษฎร์ธานี
1084650497โรงเรียนวัดพรุศรีสุราษฎร์ธานี
1084990204ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
11084640197โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)สุราษฎร์ธานี
1148700007โรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์สุราษฎร์ธานี
117480007โรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์สุราษฎร์ธานี
1184100001โรงเรียนมานิตานุเคราะห์สุราษฎร์ธานี
1184100007โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี
1184100018โรงเรียนปัญญาทิพย์สุราษฎร์ธานี
1184100019โรงเรียนอุ่นรัก2ภาษาสุราษฎร์ธานี
1184100024โรงเรียนอนุบาลชุลีกรสุราษฎร์ธานี
1184100025โรงเรียนอนุบาลขวัญยืนสุราษฎร์ธานี
1184100026โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
1184100027โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
1184100029โรงเรียนประถมพุทธนิคมสุราษฎร์ธานี
1184100034โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูสุราษฎร์ธานี
1184100035พุทธยาศรมสุราษฎร์ธานี
1184100042โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตาสุราษฎร์ธานี
1184100043อนุบาลพฤษชาติสุราษฎร์ธานี
1184100047โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กสุราษฎร์ธานี
1184100052โรงเรียนธีราศรมพุนพินสุราษฎร์ธานี
1184100054ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
1184100066โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัสสุราษฎร์ธานี
1184100068โรงเรียนมัธยมพุทธนิคมสุราษฎร์ธานี
1184100069โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)สุราษฎร์ธานี
1184100117โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักสุราษฎร์ธานี
11841400009โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี
1184700007โรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์สุราษฎร์ธานี
118470007โรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์สุราษฎร์ธานี
1284010001ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
1284020000ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
1284040000กศน.อำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
1284060000กศน.อำเภอไชยาสุราษฎร์ธานี
1284070000ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานี
1284100000กศน.อำเภอพนมสุราษฎร์ธานี
1284130000กศน.อำเภอบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี
1284150000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระสุราษฎร์ธานี
1284170000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานี
1284190000กศน.วิภาวดีสุราษฎร์ธานี
1384016101วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
1384016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
1384046201วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุยสุราษฎร์ธานี
1384100022วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฏร์สุราษฎร์ธานี
1840100062โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)สุราษฎร์ธานี
3080200203โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ)สุราษฎร์ธานี
3084020061ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาบตำบลวัดประดู่ (สุนทรนิวาส)สุราษฎร์ธานี
3084200102โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)สุราษฎร์ธานี
3084200201โรงเรียนเทศบาล ๑ (ห้วยมุด)สุราษฎร์ธานี
3084200202โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด)สุราษฎร์ธานี
3084200203โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา - นาเตรียะ)สุราษฎร์ธานี
3084200204โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)สุราษฎร์ธานี
3084200205โรงเรียนเทศบาล ๕ วสุนธราภิวัฒก์สุราษฎร์ธานี
3084200206วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เทศบาล​เมือง​นา​สาร​สุราษฎร์ธานี
3084200501เทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง)สุราษฎร์ธานี
3084200801โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
3084201001โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประดู่ (เสงี่ยม พัฒนมาก)สุราษฎร์ธานี
3084201101โรงเรียนอนุบาลบ้านยูงทองสุราษฎร์ธานี
3084201501โรงเรียนเทศบาลบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
3084502601ศูนยพัฒนาเด็กเล็กลมโชยสุราษฎร์ธานี
3084502602ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยมุดสุราษฎร์ธานี
3084502603ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่มาดสุราษฎร์ธานี
3084502605ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคาเกรียนสุราษฎร์ธานี
3084502606ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุนธราภิวัฒก์สุราษฎร์ธานี
3084502607ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีเวียงสุราษฎร์ธานี
3084503201ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล(บ้านนิคม)สุราษฎร์ธานี
3804502604ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหา-นาเตรียะสุราษฎร์ธานี
4039249736ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหา-นาเตรียะสุราษฎร์ธานี
4084640439วัดแหลมไผ่สุราษฎร์ธานี
7284194103รร.ตชด.บ้านคลองวายสุราษฎร์ธานี
84010102โรงเรียนบ้านคอกช้างสุราษฎร์ธานี
84020076รร.บ้านหินดานสุราษฎร์ธานี
84020206โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปรางสุราษฎร์ธานี
840204ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84100014โรงเรียนจอยสุราษฎร์ธานี