assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1085010024โรงเรียนบ้านคลองของระนอง
1085010031โรงเรียนทับไชยาพัฒนาระนอง
1085010053โรงเรียนบ้านสำนักระนอง
1085010057บ้านทุ่งมะพร้าวระนอง
1085010058โรงเรียนบ้านน้ำขาวระนอง
1085010061โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงระนอง
1085010063โรงเรียนบ้านบางกุ้งระนอง
1085010067โรงเรียนบ้านบางสองราระนอง
1085010083โรงเรียนบ้านกำพวนระนอง
1085012001โรงเรียนพิชัยรัตนาคารระนอง
1085460001โรงเรียนบ้านราชกรูดระนอง
1085460002โรงเรียนบ้านขจัดภัยระนอง
1085460007โรงเรียนบ้านบางริ้นระนอง
1085460008โรงเรียนบ้านบางกลางระนอง
1085460011โรงเรียนบ้านท่าฉางระนอง
1085460012โรงเรียนบ้านหาดทรายดำระนอง
1085460013โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นระนอง
1085460016โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ(สาขาหน้านอก)ระนอง
1085460017โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ระนอง
1085460020โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ระนอง
1085460025โรงเรียนชาติเฉลิมระนอง
1085460032โรงเรียนบ้านหินช้างระนอง
1085460035โรงเรียนบ้านหาดจิกระนอง
1085460039โรงเรียนบ้านหินวัวระนอง
1085460044โรงเรียนบ้านสองพี่น้องระนอง
1085460048บ้านปลายคลองวันระนอง
1085460050โรงเรียนกระบุรีระนอง
1085460051โรงเรียนบ้านปลายคลองระนอง
1085460052โรงเรียนบ้านบกกรายระนอง
1085460060โรงเรียนบ้านนาระนอง
1085460063โรงเรียนประชาอุทิศระนอง
1085460065โรงเรียนบ้านชาคลีระนอง
1085460070โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านระนอง
1085460075โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งระนอง
1085460078บ้านปากแพรกระนอง
1085460079โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ระนอง
1085460084โรงเรียนบ้านภูเขาทองระนอง
1085460085โรงเรียนบ้านทะเลนอกระนอง
1085460087โรงเรียนบ้านสุขสำราญระนอง
1085460088โรงเรียนบ้านบางมันระนอง
1085460090โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)ระนอง
1085460094โรงเรียนสตรีระนองระนอง
1085460095โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองระนอง
1085460098กระบุรีวิทยาระนอง
1085460099โรงเรียนปากจั่นวิทยาระนอง
1085460100โรงเรียนสุชสำราญราษฎร์รังสรรค์ระนอง
1185100002โรงเรียนศรีอรุโณทัยระนอง
1185100003อนุบาลกิจติมาพรระนอง
1185100005อนุบาลสุพัชชาระนอง
1185100007โรงเรียนหมิงซินระนอง
1185100008โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ระนอง
1185100009โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยาระนอง
1285050000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุขสำราญระนอง
1385016101วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1385016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองระนอง
185460026โรงเรียนบ้านบางนอนระนอง
23โรงเรียนบ้านเกาะช้างระนอง