assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
04098.044บ้านไสถั่วพัทลุง
1093010005โรงเรียนวัดบ้านสวนพัทลุง
1093010047บ้านพนพัทลุง
1093010058โรงเรียนบ้านทอนตรนพัทลุง
1093010076โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์พัทลุง
1093010101โรงเรียนบ้านควนอินนอโมพัทลุง
1093010123วัดเกาะยางพัทลุง
1093010129โรงเรียนวัดสุนทราวาสพัทลุง
1093010145วัดเขาอ้อพัทลุง
1093010181โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุราษฎร์ดำเนิน)พัทลุง
1093010185โรงเรียนบ้านเขาปู่พัทลุง
1093010216โรงเรียนบ้านโคกสักพัทลุง
1093010217โรงเรียนวัดลอนพัทลุง
1093010219โรงเรียนวัดรัตนวรารามพัทลุง
1093010250โรงเรียนวัดบ้านนาพัทลุง
1093012003โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีพัทลุง
109330001วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)พัทลุง
1093340006โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุงพัทลุง
1093340009โรงเรียนบ้านควนกุฎพัทลุง
1093340011โรงเรียนวัดประดู่ทองพัทลุง
1093340019โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์)พัทลุง
1093340031โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)พัทลุง
1093340032โรงเรียนวัดโคกแย้มพัทลุง
1093340035ร.ร.อนุบาลพัทลุงพัทลุง
1093340038โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา)พัทลุง
1093340041โรงเรียนวัดกลางพัทลุง
1093340042โรงเรียนวัดปากสระพัทลุง
1093340044โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์)พัทลุง
1093340046โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือพัทลุง
1093340048โรงเรียนวัดเขาแดงพัทลุง
1093340050โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสนพัทลุง
1093340053โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์)พัทลุง
1093340054โรงเรียนวัดแหลมจองถนนพัทลุง
1093340055โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)พัทลุง
1093340060โรงเรียนบ้านควนโคกยาพัทลุง
1093340067โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)พัทลุง
1093340069โรงเรียนบ้านไสนายขันพัทลุง
1093340076บ้านเทพราชพัทลุง
1093340077โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘)พัทลุง
1093340078โรงเรียนวัดท่าควายพัทลุง
1093340080โรงเรียนวัดไทรโกบพัทลุง
1093340082โรงเรียนบ้านควนดินแดงพัทลุง
1093340083โรงเรียนบ้านใสอ้อยพัทลุง
1093340085โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา)พัทลุง
1093340088บ้านท่าช้างพัทลุง
1093340090โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์)พัทลุง
1093340092โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียวพัทลุง
1093340094โรงเรียนวัดควนปันตารามพัทลุง
1093340099โรงเรียนวัดแหลมโตนดพัทลุง
1093340100โรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)พัทลุง
1093340101โรงเรียนวัดดอนศาลา(สิทธิราษฎร์รังรักษ์พัทลุง
1093340102โรงเรียนวัดเขาทองพัทลุง
1093340103โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)พัทลุง
1093340106โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริงพัทลุง
1093340108โรงเรียนทุ่งยางเปลพัทลุง
1093340109โรงเรียนบ้านระหว่างควนพัทลุง
1093340110วัดควนแพรกหาพัทลุง
1093340113วัดลานแซะพัทลุง
1093340114โรงเรียนวัดโงกน้ำพัทลุง
1093340115โรงเรียนวัดพังดานพัทลุง
1093340119โรงเรียนบ้านควนขนุนพัทลุง
1093340121โรงเรียนบ้านควนพลีพัทลุง
1093340122โรงเรียยนวัดป่าตอพัทลุง
1093340123อนุบาลควนขนุนพัทลุง
1093340124โรงเรียนบ้านโคกโดนพัทลุง
1093340127โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์)พัทลุง
1093340129โรงเรียนวัดฝาละมีพัทลุง
1093340134บ้านโคกทรายพัทลุง
1093340137โรงเรียนวัดไทรพอนพัทลุง
1093340142โรงเรียนบ้านเกาะนางคำพัทลุง
1093340143โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือพัทลุง
1093340146โรงเรียนบ้านบางมวงพัทลุง
1093340149โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์พัทลุง
1093340150โรงเรียนวัดโรจนารามพัทลุง
1093340154โรงเรียนบ้านเกาะโคบพัทลุง
1093340155บ้านท่าวาพัทลุง
1093340161โรงเรียนอนุบาลกงหราพัทลุง
1093340165บ้านป่าแก่พัทลุง
1093340166บ้านพูด กรป.กลางพัทลุง
1093340167บ้านคูพัทลุง
1093340168โรงเรียนบ้านควนประกอบพัทลุง
1093340170โรงเรียนบ้านวังปริงพัทลุง
1093340171โรงเรียนบ่้านต้นประดู่พัทลุง
1093340172โรงเรียนวัดหวังพัทลุง
1093340173โรงเรียนวัดพังกิ่งพัทลุง
1093340174โรงเรียนวัดควนขี้แรดพัทลุง
1093340176โรงเรียนบ้านหัวช้างพัทลุง
1093340177โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระพัทลุง
1093340179โรงเรียนบ้านท่าเชียดพัทลุง
1093340182วัดปลักปอมพัทลุง
1093340185โรงเรียนบ้านร่มพธิ์ไทรพัทลุง
1093340189โรงเรียนวัดโพรงงูพัทลุง
1093340190โรงเรียนบ้านไทรทองพัทลุง
1093340194ชุณหะวัณพัทลุง
1093340196บ้านสวนโหนดพัทลุง
1093340199บ้านห้วยทราย(มิตรภาพที่ 150)พัทลุง
1093340200โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)พัทลุง
1093340201โรงเรียนบ้านนำ้ตก(หมื่นชุมประชาสรรค์)พัทลุง
1093340202โรงเรียนวัดควนเคี่ยมพัทลุง
1093340204โรงเรียนวัดท่าดินแดงพัทลุง
1093340210โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่วพัทลุง
1093340211บ้านยางขาคีมพัทลุง
109334021293010197พัทลุง
1093340214บ้านควนแหวงพัทลุง
1093340215โรงเรียนวัดโคกตะเคียนพัทลุง
1093340216โรงเรียนวัดพรุพ้อพัทลุง
1093340218โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมพัทลุง
1093340219โรงเรียนบ้านบ่อทรายพัทลุง
1093340222บ้านไสกุนพัทลุง
1093340226โรงเรียนบ้านปากเหมืองพัทลุง
1093340228โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์)พัทลุง
1093340229โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒พัทลุง
1093340230โรงเรียนบ้านลานข่อยพัทลุง
1093340232 บ้านห้วยน้ำดำพัทลุง
1093340236โรงเรียนวัดสังฆวรารามพัทลุง
1093340249โรงเรียนบ้านโหละหนุนพัทลุง
1093340255โรงเรียนวัดลำในพัทลุง
1093340257บ้านโตนพัทลุง
1093340258บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์)พัทลุง
1093340260โรงเรียนพัทลุง พัทลุง
1093340265โรงเรียนวชิรธรรมสถิตพัทลุง
1093340266โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงพัทลุง
1093340269เขาชัยสนพัทลุง
1093340271โรงเรียนตะโหมดพัทลุง
1093340272โรงเรียนประชาบำรุงพัทลุง
1093340273โรงเรียนควนขนุนพัทลุง
1093340276นาขยาดวิทยาคารพัทลุง
1093340286บางแก้วพิทยาคมพัทลุง
1093340288โรงเรียน​นิคม​ควนขนุน​วิทยา​พัทลุง
1093390220โรงเรียนบ้านตลิ่งชันพัทลุง
1093990111ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงพัทลุง
1293020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกงหราพัทลุง
1293060000กศน.อำเภอปากพะยูนพัทลุง
1293070000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบรรพตพัทลุง
1293090000กศน.อำเภอบางแก้ว พัทลุง
1293110000กศน.อำเภอศรีนครินทร์พัทลุง
1393016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงพัทลุง
1393056401วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนพัทลุง
1393106101วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมพัทลุง
930111ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงพัทลุง