assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
-1094300046โรงเรียนบ้านคลองหินปัตตานี
02111150203โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลามปัตตานี
04317.06โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาปัตตานี
1094010057โรงเรียนบ้านปายอปัตตานี
1094010082โรงเรียนบ้านละหารปัตตานี
1094010096โรงเรียนบ้านปลักแตนปัตตานี
1094020113โรงเรียนบ้านสมาหอปัตตานี
1094020114โรงเรียนบ้านบาตะกูโบปัตตานี
1094300029โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ปัตตานี
1094300044โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ปัตตานี
1094300052สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปัตตานี
1094300060โรงเรียนบ้านเกาะตาปัตตานี
1094300102โรงเรียนบ้านน้ำใสปัตตานี
1094300109โรงเรียนบ้านด่านปัตตานี
1094300117บ้านมะหุดปัตตานี
1094300136โรงเรียนบ้านบินยาปัตตานี
1094300137โรงเรียนบ้านกาแลสะนอปัตตานี
1094300144โรงเรียนบ้านสิเดะปัตตานี
1094300146โรงเรียนบ้านบากงปัตตานี
1094300147โรงเรียนบ้านอาโหปัตตานี
1094300207โรงเรียนบ้านตะบิ้งปัตตานี
1094300210โรงเรียนบ้านบาโงยือริงปัตตานี
1094300211โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นปัตตานี
1094300215โรงเรียนบ้านลอาร์ปัตตานี
1094300218โรงเรียนบ้านจะเฆ่ปัตตานี
1094300220ชุมชนบ้านแป้น(แก้วมะแป้น)ปัตตานี
1094300221โรงเรียนบ้านพอเหมาะปัตตานี
1094300226โรงเรียนบ้านบนปัตตานี
1094300228โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จปัตตานี
1094300235บ้านทุ่งกินนรปัตตานี
1094300286โรงเรียนบ้านรังมดแดงปัตตานี
1094300291โรงเรียนวัดโชติรสปัตตานี
1094300294บ้านบือจะปัตตานี
1094300299โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวปัตตานี
1094300313โรงเรียนบ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ)ปัตตานี
1094300315โรงเรียนบ้านมะแนดาแลปัตตานี
1094300319โรงเรียนบ้านคลองทรายปัตตานี
1094300330โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลปัตตานี
1094300332โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ปัตตานี
1094300339โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร"ปัตตานี
1094300340โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ปัตตานี
1094300341โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ปัตตานี
1094300346โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานีปัตตานี
1194100001โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ปัตตานี
1194100002โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ปัตตานี
1194100013ศาสนูปถัมภ์ปัตตานี
1194100015จงรักสัตย์วิทยาปัตตานี
1194100016โรงเรียนจ้องฮั้วปัตตานี
1194100058สายบุรีอิสลามวิทยาปัตตานี
1194100075โรงเรียนปูลาพัฒนาวิทยา ปัตตานี
1194100079โรงเรียนลัดดาวิทยาปัตตานี
1194100081โรงเรียนอรุณอิสลามวิทยาปัตตานี
1194100089ปัตตานีวิทยาปัตตานี
1194100101โรงเรียนปัญญาธรรมอนุสรณ์ปัตตานี
1194100182โรงเรียนเจริญอนุสรณ์ศาสตร์วิทยาปัตตานี
1194100184โรงเรียนแสงเมตตาวิทยาปัตตานี
1294010001กศน.อำเภอเมืองปัตตานีปัตตานี
1294020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ์ปัตตานี
1294030000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองจิกปัตตานี
1294040000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะนาเระ จังหวัด ปัตตานีปัตตานี
1294080000กศน.อำเภอไม้แก่นปัตตานี
1294100000ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรังปัตตานี
1294110000กศน.อำเภอกะพ้อปัตตานี
1294120000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลานปัตตานี
1394016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีปัตตานี
1394036101วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานีปัตตานี
1394036301วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีปัตตานี
1394110050วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรีปัตตานี
194300068โรงเรียนวัดบันลือคชาวาสปัตตานี
7294050001โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4ปัตตานี
9400300070โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือปัตตานี
94008001ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีปัตตานี