assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1095010010โรงเรียนประชาอุทิศยะลา
1095010018โรงเรียนบ้านไทรงามยะลา
1095010034โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ยะลา
1095010044โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งยะลา
1095010058โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ยะลา
1095010062โรงเรียนบ้านสะเอะยะลา
1095010089โรงเรียนบ้านปงตายะลา
1095010111โรงเรียนบ้านกูวายะลา
1095020022โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้9ยะลา
1095020025โรงเรียนบ้านกือลองยะลา
1095020030โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10ยะลา
1095020046โรงเรียนบ้านบันนังกูแวยะลา
1095020052โรงเรียนบ้านสาคูยะลา
1095020071โรงเรียนบ้านตาชียะลา
1095020072โรงเรียนบ้านบาโงยซิแนยะลา
1095020080โรงเรียนบ้านบายอยะลา
1095440001โรงเรียนบ้านบันนังบูโยยะลา
1095440004บ้านพงยือไรยะลา
1095440009โรงเรียนคุรุชนพัฒนายะลา
1095440013โรงเรียนบ้านยะลายะลา
1095440015โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนายะลา
1095440018โรงเรียนบ้านจือนือแรยะลา
1095440019บ้านบุดียะลา
1095440020โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)ยะลา
1095440022โรงเรียนบ้านเบอเส้งยะลา
1095440024โรงเรียนบ้านสาคอยะลา
1095440027โรงเรียนบบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)ยะลา
1095440029บ้านตาเซะยะลา
1095440031โรงเรียนศรีพัฒนารามยะลา
1095440033โรงเรียนวัดชมพูสถิตยะลา
1095440038บ้านบาตัน(ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)ยะลา
1095440043โรงเรียนวัดลำใหม่ยะลา
1095440044โรงเรียนบ้านพร่อนยะลา
1095440045โรงเรียนบ้านตาสายะลา
1095440047บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)ยะลา
1095440048โรงเรียนบ้านป่าพ้อยะลา
1095440068บ้านรานอยะลา
1095440069บ้านทำนบยะลา
1095440071ร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะในยะลา
1095440072นิคม​สร้าง​ตนเอง​พัฒนา​ภาคใต้​2​ยะลา
1095440073โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3ยะลา
1095440077โรงเรียนบ้านทรายแก้วยะลา
1095440078โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1ยะลา
1095440090โรงเรียนบ้านเจาะปันตังยะลา
1095440091โรงเรียนบ้านบาเจาะยะลา
1095440094โรงเรียนบ้านธารทิพย์ยะลา
1095440096โรงเรียนบ้านตังกาเด็งยะลา
1095440098โรงเรียนบ้านสันติยะลา
1095440100โรงเรียนบ้านฉลองชัยยะลา
1095440103บ้านวังสำราญยะลา
1095440104โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญายะลา
1095440106โรงเรียนบ้านรัตนายะลา
1095440107โรงเรียนบ้านยะหายะลา
1095440108ราษฎร์อุทิศ(ปูแล)ยะลา
1095440109โรงเรียนบ้านตันหยงยะลา
1095440110โรงเรียนบ้านลีตอยะลา
1095440113โรงเรียนบ้านพงกูแวยะลา
1095440116โรงเรียนบ้านเจาะตาแมยะลา
1095440118โรงเรียนบ้านกาตองยะลา
1095440120โรงเรียนบ้านปะแตยะลา
1095440122โรงเรียนบ้านลือเน็งยะลา
1095440123โรงเรียนบ้านบาจุยะลา
1095440124ท่าลัมยยะลา
1095440126โรงเรียนบ้านหลักเขตยะลา
1095440127โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียงยะลา
1095440128โรงเรียนบ้านไม้แก่นยะลา
1095440131รร.บ้านกอตอตือร๊ะยะลา
1095440132โรงเรียนบ้านคูวอยะลา
1095440133โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะยะลา
1095440136โรงเรียนบ้านวังพญายะลา
1095440140โรงเรียนบ้านมาแฮยะลา
1095440146 โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา(ตีบุ)ยะลา
1095440148โรงเรียนบ้านบือยองยะลา
1095440149รร.บ้านพอแม็งยะลา
1095440152โรงเรียนบ้านปูลัยยะลา
1095440155โรงเรียนบ้านโกตาบารูยะลา
1095440161โรงเรียนบ้านกาดือแปยะลา
1095440165โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานยะลา
1095440167บ้านบูเกะบือราแงยะลา
1095440197บ้านลาแลยะลา
1095440199บ้านบาละยะลา
1095440200บ้านคชศิลายะลา
1095440201โรงเรียนบ้านนิบงยะลา
1095440202โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังยะลา
1095440203โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสยะลา
1095440204โรงเรียนบ้านกรงปินังยะลา
1095440206โรงเรียนบ้านลือมุยะลา
1095440208โรงเรียนบ้านแบหอยะลา
1095440210โรงเรียนบ้านสะเอะในยะลา
1095440212โรงเรียนบ้านปุโรงยะลา
1095440215โรงเรียนสตรียะลายะลา
1095440223รร.ธารโตวั​ฑ​ฒนวิทย์ยะลา
1095440228โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลา
1096240064วัดเกาะสวาดยะลา
119500095โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนายะลา
1195100025โรงเรียนถนอมศรีศึกษายะลา
1195100031โรงเรียนจงฝามูลนิธิยะลา
1195100073โรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์ยะลา
1195100119โรงเรียนศรีกาบังวิทยายะลา
1195200079โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษายะลา
12950100003ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษายะลายะลา
1295020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตงยะลา
1295040000กศน.อำเภอธารโตยะลา
1295060000กศน.อำเภอรามันยะลา
1295070000กศน.อำเภอกาบังยะลา
135066401วิทยาลัยการอาชีพรามันยะลา
1395016101วิทยาลัยเทคนิคยะลายะลา
1395016201วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลายะลา
1395016501ิวิทยาลัยสารพัดช่างยะลายะลา
1395026401วิทยาลัยการอาชีพเบตงยะลา
1395066401วิทยาลัยการอาชีพรามันยะลา
1395100011วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลายะลา
195440196โรงเรียนบ้านบันนังดามายะลา
7295010001โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษายะลา
7295034413ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดียะลา
7295040002รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ยะลา
7295044401รร.ตชด.สังวาลย์วิท4ยะลา
7295044404รร.ตชด.บ้านปาโจแมเราะยะลา
7295054402โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2ยะลา