assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
-1096240335โรงเรียนบ้านบาโงดุดุงนราธิวาส
0096080040โรงเรียนบ้านบางขุดนราธิวาส
0196010062โรงเรียนบ้านมะยูงนราธิวาส
10240198โรงเรียนบ้านบาตงนราธิวาส
1069010069โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10นราธิวาส
1069240200โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์นราธิวาส
1069240357โรงเรียนเรียงราฏร์อุปถัมภ์นราธิวาส
1090010040รร.บ้านทำเนียบนราธิวาส
1090240344โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย?นราธิวาส
1093240197ร.ร.บ้านบลูกาฮีเลนราธิวาส
1096010001โรงเรียนวัดกำแพงนราธิวาส
1096010002โรเรียนบ้านยาบีนราธิวาส
1096010006โรงเรียนบ้านกูแบสาลอนราธิวาส
1096010015โรงเรียนบ้านเปลนราธิวาส
1096010020โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอนราธิวาส
1096010021โรงเรียนบ้านทอนนราธิวาส
1096010027โรงเรียนย้านตะโละแน็งนราธิวาส
1096010036บ้านมะนังกาหยีนราธิวาส
1096010041โรงเรียนบ้านปลักปลานราธิวาส
1096010042วัดลำภูนราธิวาส
1096010044โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตีนราธิวาส
1096010048โรงเรียนน้ำตกปาโจ(วันครู2501)นราธิวาส
1096010059โรงเรียนบ้านบือเป็นปีเเยนราธิวาส
1096010062โรงเรียนบ้านมะยูงนราธิวาส
1096010063รร.บ้านบา​ตู​มิตรภาพ​ที่​66นราธิวาส
1096010066รร.บ้านสุไหงบาตูนราธิวาส
1096010067ราชประชานุเคราะห์9นราธิวาส
1096010071โรงเรียนบ้านแยะนราธิวาส
1096010072บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)นราธิวาส
1096010076โรงเรียนบ้านยูเกะบากงนราธิวาส
1096010077โรงเรียนบ้านบลูกาสนอนราธิวาส
1096010078โรงเรียนบ้านกูยินราธิวาส
1096010084โรงเรียนย้านศาลาลูกไก่นราธิวาส
1096010090โรงเรียนบ้านกำปงปีแซนราธิวาส
1096010136บ้านสวนพลูนราธิวาส
1096010139รร.ประชาพัฒนานราธิวาส
1096010145บ้านยาแลเบ๊าะนราธิวาส
1096010152บ้านลาเมาะนราธิวาส
1096010153โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเลนราธิวาส
1096010155โรงเรียนนราธิวาส
1096010160โรงเรียนบ้านบริจ๊ะนราธิวาส
1096010161บ้านบือแรงนราธิวาส
1096010165โรงเรียนบ้านละหานนราธิวาส
1096010172บ้านดือแยหะยีนราธิวาส
1096010177โรงเรียนบ้านลาเวงนราธิวาส
1096010182ร.ร. บ้านกลูบีนราธิวาส
1096010183ชุมชนบ้านซากอนราธิวาส
1096010184บ้านตะมะยูงนราธิวาส
1096010185โรงเรียนสามัคคีวิทยานราธิวาส
1096010186โรงเรียนบ้านตอหลังนราธิวาส
1096010187โรงเรียนบ้านบือแนนากอนราธิวาส
1096010188บ้านลูโบ๊ะบาตูนราธิวาส
1096010191บ้านคอลอกาเวนราธิวาส
1096012001รร.นราธิวาสนราธิวาส
1096020029โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองนราธิวาส
1096020033โรงเรียนบ้านสามแยกนราธิวาส
1096020047โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2นราธิวาส
1096020060โรงเรียนบ้านแขยงนราธิวาส
1096020082โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะนราธิวาส
1096020126โรงเรียนบ้านยะออนราธิวาส
1096020127โรงเรียนบ้านน้ำวนนราธิวาส
1096020132โรงเรียนบ้านรือเปาะนราธิวาส
1096020141โรงเรียนบ้านโคกนราธิวาส
1096020143โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะนราธิวาส
1096020150โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพ ที่ 199นราธิวาส
1096200031บ้านมะนังกาหยีนราธิวาส
10962040136บ้านเขาน้อยนราธิวาส
10962240119โรงเรียนบ้านกู่เล็ง นราธิวาส
10962240172บ้านดือแยนราธิวาส
10962240272โรงเรียนบ้านกาวะนราธิวาส
1096240001โรงเรียนบ้านบางมะนาวนราธิวาส
1096240002โรงเรียนบ้านค่ายนราธิวาส
1096240003โรงเรียนบ้านปลักปลานราธิวาส
1096240004โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะนราธิวาส
1096240005โรงเรียนบ้านเขาตัรหยงมิตรภาพที่ 153นราธิวาส
1096240006โรงเรียนบ้านหัวเขานราธิวาส
1096240007ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่)นราธิวาส
1096240008โรงเรียนอนุบาลนราธิวาสนราธิวาส
1096240009เมืองนราธิวาสนราธิวาส
1096240010โรงเรียนบ้านโคกสยานราธิวาส
1096240011โรงเรียนวัดพนาสณฑ์นราธิวาส
1096240013โรงเรียนบ้านโคกพะยอมนราธิวาส
1096240014โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะนราธิวาส
1096240016โรงเรียนบ้านทอนนราธิวาส
1096240017ร.ร.บ้านทรายขาวนราธิวาส
1096240018โรงเรียนวัดกำแพงนราธิวาส
1096240019บ้านยาบีนราธิวาส
1096240020โรงเรียนบ้านไร่พญานราธิวาส
1096240021โรงเรียนบ้านกาแนะนราธิวาส
1096240023โรงเรียนบ้านกูแบสาลอนราธิวาส
1096240024โรงเรียนบ้านโคกศิลานราธิวาส
1096240025บ้านเปลนราธิวาส
1096240026โรงเรียนวัดลำภูนราธิวาส
1096240027โรงเรียนวัดโคกโกนราธิวาส
1096240028บ้านแคนานราธิวาส
1096240029โรงเรียนบ้านรามนราธิวาส
1096240030รร.บ้านทำเนียบนราธิวาส
1096240031บ้านมะนังกาหยีนราธิวาส
1096240032บ้านสุไหงบาลานราธิวาส
1096240034โรงเรียนบ้านจูดแดงนราธิวาส
1096240035โรงเรียนบ้านโคกแมแนนราธิวาส
1096240036บ้านจะแลเกาะนราธิวาส
1096240037โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดังนราธิวาส
1096240038โรงเรียนบ้านจืองานราธิวาส
1096240039โรงเรียนบ้านตะโละแน็งนราธิวาส
1096240040บ้านยารอนราธิวาส
1096240041บ้านโคกตีเตนราธิวาส
1096240042บ้านโคกสุมุนราธิวาส
1096240045โรงเรียนบ้านปลักปลานราธิวาส
1096240046รร.บ้านปะดะดอนราธิวาส
1096240047โรงเรียนวัดเกษตรธิการามนราธิวาส
1096240048โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะนราธิวาส
1096240049วัดโคกมะม่วงนราธิวาส
1096240051โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนานนราธิวาส
1096240052โรงเรียนบ้านโคกงูนราธิวาส
1096240053โรงเรียนบ้านบางขุนทองนราธิวาส
1096240054โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)นราธิวาส
1096240055โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์นราธิวาส
1096240056โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)นราธิวาส
1096240057โรงเรียนบ้านตาบานราธิวาส
1096240058โรงเรียนบ้านหัวคลองนราธิวาส
1096240059โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองนราธิวาส
1096240062โรงเรียนบ้านศาลาใหม่นราธิวาส
1096240063รร.บ้านไพรวันนราธิวาส
1096240064วัดเกาะสวาดนราธิวาส
1096240065โรงเรียนวัดทรายขาวนราธิวาส
1096240066บ้านตอหลังนราธิวาส
1096240067โรงเรียนบ้านสะปอมนราธิวาส
1096240068โรงเรียนบ้านโคกยามูนราธิวาส
109624007โรงเรียนน้ำตกปาโจ(วันครู2501)นราธิวาส
1096240073โรงเรียนบ้านปูยูนราธิวาส
1096240074บ้านปะลุกานราธิวาส
1096240075โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญนราธิวาส
1096240076โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะนราธิวาส
1096240078โรงเรียนบ้านปะลุกานากอนราธิวาส
1096240082โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอนราธิวาส
1096240084โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)นราธิวาส
1096240086โรงเรียนบ้านดูกูนราธิวาส
1096240087โรงเรียนบ้านบือเระนราธิวาส
1096240088บ้านบูเกะสูดอนราธิวาส
1096240089บ้านคลอแระนราธิวาส
1096240090บ้านตันหยงนราธิวาส
1096240091โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอนราธิวาส
1096240092โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอนราธิวาส
1096240093บ้านกะลูแปนราธิวาส
1096240094บ้านอีโยะนราธิวาส
1096240095โรงเรียนบ้านอาตะบือเระนราธิวาส
1096240096ร.ร.บ้านบือแนปีแยนราธิวาส
1096240097บ้านปะลุกาสาเมาะนราธิวาส
1096240098โรงเรียนวัดเชิงเขา(เเดง​อุทิศ)​นราธิวาส
1096240100โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66นราธิวาส
1096240101บ้านปะลุกาแปเราะนราธิวาส
1096240102โรงเรียนบ้านต้นตาลนราธิวาส
1096240103โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะนราธิวาส
1096240104โรงเรียนบ้านกูแว(กูแว)นราธิวาส
1096240105โรงเรียนบ้านลุโบะบายะนราธิวาส
1096240108โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระนราธิวาส
1096240109โรงเรียนบ้านจอเบาะนราธิวาส
1096240113โรงเรียนบ้านกาแรนราธิวาส
1096240114โรงเรียนบ้านตะโละมีญอนราธิวาส
1096240118โรงเรียนบ้านยี่งอนราธิวาส
1096240119บ้านกูเล็งนราธิวาส
1096240120โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอนราธิวาส
1096240121โรงดรียนบ้านกาบุ๊นราธิวาส
1096240122โรงเรียนบ้านกาเด็งนราธิวาส
1096240123โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่นราธิวาส
1096240124โรงเรียนบ้านทุ่งคานราธิวาส
1096240125โรงเรียนบ้านปูตะนราธิวาส
1096240126โรงเรียนบ้านมะรือโบตกนราธิวาส
1096240127โรงเรียนบ้านบาโงระนะนราธิวาส
1096240131โรงเรียนทำนบนราธิวาส
1096240132โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือนราธิวาส
1096240135โรงเรียนบ้านเจ๊ะเกนราธิวาส
1096240136โรงเรียนบ้านเขาน้อยนราธิวาส
1096240137โรงเรียนบ้านกาลิซานราธิวาส
1096240138โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะนราธิวาส
1096240139โรงเรียนบ้านฮูลูนราธิวาส
1096240140โรงเรียนบ้านกาเด็งนราธิวาส
1096240144โรงเรียนวัดร่อนนราธิวาส
1096240145บ้านบือนัวกือเปาะนราธิวาส
1096240146โรงเรียนบ้านบ่อทองนราธิวาส
1096240148โรงเรียนบ้านตะโละนราธิวาส
1096240149โรงเรียนบ้านไอปาเซนราธิวาส
1096240151โรงเรียนบ้านลูโบะดีแยนราธิวาส
1096240157โรงเรียนบ้านปาเซนราธิวาส
1096240159โรงเรียนบ้านลูโบ๊กาเยาะนราธิวาส
1096240160โรงเรียนบ้านบางโงนราธิวาส
1096240161โรงเรียนบ้านสิโปนราธิวาส
1096240162โรงเรียนบ้านบาโงสะโตนราธิวาส
1096240163โรงเรียนบ้านตราแด๊ะนราธิวาส
1096240165โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะนราธิวาส
1096240167โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)นราธิวาส
1096240168บ้านสาวอนราธิวาส
1096240169บ้านสาวอนราธิวาส
1096240170โรงเรียนบ้านมือและห์นราธิวาส
1096240171โรงเรียนบ้านจือแรนราธิวาส
1096240172บ้านดือแยนราธิวาส
1096240173โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)นราธิวาส
1096240174โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแรนราธิวาส
1096240175โรงเรียนบ้านรือเสาะนราธิวาส
1096240176บ้านนาดานราธิวาส
1096240177โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะนราธิวาส
1096240178โรงเรียนบ้านนาโอนนราธิวาส
1096240179โรงเรียนบ้านบากงนราธิวาส
1096240180รร.ประชาพัฒนานราธิวาส
1096240182โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละนราธิวาส
1096240183บ้านบือแรงนราธิวาส
1096240184บ้านกูยินราธิวาส
1096240186บ้านลาเมาะนราธิวาส
1096240189โรงเรียนบ้านมะนังปันยังนราธิวาส
1096240190โรงเรียนบ้านตายานราธิวาส
1096240191โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละนราธิวาส
1096240193โรงเรียนบ้านยือลาแปนราธิวาส
1096240194บ้านกาโดะนราธิวาส
1096240195โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้นราธิวาส
1096240196บ้านพนาทักษิณนราธิวาส
1096240197ร.ร.บ้านบลูกาฮีเลนราธิวาส
1096240198โรงเรียนบ้านบาตงนราธิวาส
1096240199โรงเรียนบ้านบาโงปะแตนราธิวาส
1096240200โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์นราธิวาส
1096240202บ้านสุเป๊ะนราธิวาส
1096240203โรงเรียนบ้านบาโงปูโละนราธิวาส
1096240204โรงเรียนบ้านซือเลาะนราธิวาส
1096240205บ้านสะแนะนราธิวาส
1096240206บ้านธรรมเจริญนราธิวาส
1096240209โรงเรียนบ้านบาโงนราธิวาส
1096240211โรงเรียนบ้านไม้ฝาดนราธิวาส
1096240212โรงเรียนบ้านศาลาอูมานราธิวาส
1096240214โรงเรียนบ้านแว้งนราธิวาส
1096240217โรงเรียนเพลินพิศนราธิวาส
1096240220ร.ร.บ้านเจ๊ะเหมนราธิวาส
1096240224โรงเรียนบ้านยะหอนราธิวาส
1096240227โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนานราธิวาส
1096240228บ้านบูเกะตานราธิวาส
1096240229บ้านบูเกะตานราธิวาส
1096240233โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอนราธิวาส
1096240236โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกนราธิวาส
1096240237บ้านซรายอนราธิวาส
1096240241โรงเรียนบ้านมือบานราธิวาส
1096240242โรงเรียนบ้านมูโนะนราธิวาส
1096240243โรงเรียนบ้านปาดังยอนราธิวาส
1096240245โรงเรียนบ้านปูโป๊ะนราธิวาส
1096240246บ้านป่าไผ่นราธิวาส
1096240248โรงเรียนบ้านกูแบอีแกนราธิวาส
1096240249โรงเรียนวัดประชุมชลธาราฯนราธิวาส
1096240252โรงเรียนบ้านไอบาตูนราธิวาส
1096240253โรงเรียนบ้านบือราแงนราธิวาส
1096240254โรงเรียนราชภักดีนราธิวาส
1096240255โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงนราธิวาส
1096240257โรงเรียนบ้านปะลุรูนราธิวาส
1096240258โรงเรียนบ้านละหานนราธิวาส
1096240261โรงเรียนอิสลามบำรุงนราธิวาส
1096240266โรงเรียนบ้านไม้แก่นนราธิวาส
1096240267บ้านกลูบีนราธิวาส
1096240268โรงเรียนบ้านจือแรนราธิวาส
1096240269โรงเรียนบ้านบอเกาะนราธิวาส
1096240270โรงเรียนบ้านบาโงมาแยนราธิวาส
1096240271โรงเรียนบ้านเปาะเจีะเต็งนราธิวาส
1096240277บ้านบาโงกือเตนราธิวาส
1096240279บ้านบาโงฮูมอนราธิวาส
1096240280โรงเรียนบ้านดอเฮะนราธิวาส
1096240281โรงเรียนบ้านคอลอกาเวนราธิวาส
1096240284โรงเรียนบ้านสาครนราธิวาส
1096240285ประชาวิทยรังสรรค์นราธิวาส
1096240287โรงเรียนบ้านไอร์แยงนราธิวาส
1096240288บ้านปาหนันนราธิวาส
1096240289โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์นราธิวาส
1096240291โรงเรียนบ้านบือแนนากอนราธิวาส
1096240294โรงเรียนบ้านบือแนนากอนราธิวาส
1096240295โรงเรียนบ้านตามุงนราธิวาส
1096240296สว่างวัฒนานราธิวาส
1096240297บ้านดาฮงนราธิวาส
1096240301นิคมพัฒนา 4นราธิวาส
1096240304บ้านบาลูกายาอิงนราธิวาส
1096240305โรงเรียนบ้านร่วมใจนราธิวาส
1096240306โรงเรียนนิคมพัฒนา 5นราธิวาส
1096240309นิคมพัฒนา 9นราธิวาส
1096240316โรงเรียนสุคิรินวิทยานราธิวาส
1096240319โรงเรียนบ้านไอกรอสนราธิวาส
1096240328โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตนราธิวาส
1096240329โรงเรียนบ้านกาแยนราธิวาส
1096240330โรงเรียนบ้านน้ำหอมนราธิวาส
1096240331ผดุงมาตรนราธิวาส
1096240335โรงเรียนบ้านบาโงดุดุงนราธิวาส
1096240341บ้านบูกิตนราธิวาส
1096240342โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์นราธิวาส
1096240343โรงเรียนบ้านบาตาปาเซนราธิวาส
1096240344โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์นราธิวาส
1096240345บ้านเจาะเกาะนราธิวาส
1096240347รร.บ้านตาโงะนราธิวาส
1096240354โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาสนราธิวาส
1096240355โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์นราธิวาส
1096240356โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์นราธิวาส
1096240357โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์นราธิวาส
1096240358โรงเรียนศรีวารินทร์นราธิวาส
1096240360โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสนราธิวาส
1096240361โรงเรียนสุคิรินวิทยานราธิวาส
1096240363โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีนราธิวาส
1096240365โรงเรียนสวนพระยาวิทยานราธิวาส
109624077โรงเรียนน้ำตกปาโจ(วันครู2501)นราธิวาส
1096241083โรงเรียนบ้านบือแรงนราธิวาส
1096241270โรงเรียนบ้านเปาะเจีะเต็งนราธิวาส
109640056โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)นราธิวาส
1096840236โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกนราธิวาส
11096240056โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)นราธิวาส
1196100042โรงเรียนภัทรียาอนุบาลนราธิวาส
1196100047โรงเรียนต้นตันหยงนราธิวาส
1196100054โรงเรียนบุณยลาภนฤมิตนราธิวาส
1196100056โรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดานราธิวาส
1196100058โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์นราธิวาส
1196100064โรงเรียนอัลอิสลามียะห์นราธิวาส
1196100065โรงเรียาบูกิตอิสลามียะห์นราธิวาส
1196100067โรงเรียนดารุลอันวาร์นราธิวาส
1196100074โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลามนราธิวาส
1196100077รร.รุ่งอรุณอิสลามวิทยานราธิวาส
1196100089โรงเรียนบูรณศาสน์อิสลามวิทยานราธิวาส
1196100103โรงเรียนมุสลิมตากใบนราธิวาส
1196100105โรงเรียนดารุลฟิรดาวส์วิทยานราธิวาส
1296010001กศน.อำเภอเมืองนราธิวาสนราธิวาส
1296020000กศน.อำเภอตากใบนราธิวาส
1296060000กศน.อำเภอรือเสาะนราธิวาส
1296070000กศน.อำเภอศรีสาครนราธิวาส
1296080000กศน.อำเภอแว้งนราธิวาส
1296090000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนราธิวาส
1296100000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลกนราธิวาส
1296110000กศน.อำเภอสถไหงปาดีนราธิวาส
1396106401วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกนราธิวาส
196010185โรงเรียนสามัคคีวิทยานราธิวาส
1960240032บ้านสุไหงบาลานราธิวาส
196096240301นิคมพัฒนา 4นราธิวาส
196240001โรงเรียนบ้านบางมะนาวนราธิวาส
196240036บ้านจะแลเกาะนราธิวาส
2000400032ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสนราธิวาส
3096200101โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)นราธิวาส
3096200105โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)นราธิวาส
3096200201โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง)นราธิวาส
3096200202โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ)นราธิวาส
3096200204โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง)นราธิวาส
3096500505ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)นราธิวาส
7296060002รร.ตชด.การท่าอากาศยานฯนราธิวาส
729606002รร.ตชด.บ้านไอร์บือแตนราธิวาส
7296070002รร.ตชด.บ้านละโอนราธิวาส
7296074407รร.ตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓นราธิวาส
7296074408รร.ตชด.บ้านละโอนราธิวาส
7296094409โรงเรียน ตชด.บ้านลีนานนท์นราธิวาส
7996060002รร.ตชด.บ้านไอร์บือแตนราธิวาส
9601204027โรงเรียนวัดโคกโกนราธิวาส
9601240026โรงเรียนวัดลำภูนราธิวาส
9601240032โรงเรียนบ้านโต๊ะนอนราธิวาส
9601240079บ้านตะโละบาลอนราธิวาส
9601240112บ้านลุโบะดสโต๊ะนราธิวาส
96020111โรงเรียนบ้านกลูบีนราธิวาส
96100086อัลเราะห์มานอนุสรณ์นราธิวาส
96100151เทศบาล 4(บ้านทรายทอง)นราธิวาส
9610240079โรงเรียนบ้านตะโละบาลอนราธิวาส
9610240288บ้านปาหนันนราธิวาส